1. Deze verkoopsvoorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen tussen de koper enerzijds en de verkoper anderzijds. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de koper, zullen deze voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de koper een gelijkaardige clausule bevatten.
 2. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de
  bestelling. Bij gebreke aan tijdige integrale betaling is een intrest verschuldigd zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand. Klachten met betrekking tot de facturen moeten binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij omstandig aangetekend schrijven meegedeeld worden aan de verkoper. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur
  aanvaard werd.
 3. Leverings- en plaatsingstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven. De koper kan zich geenszins beroepen op een vertraging in de
  levering of plaatsing om een bestelling te annuleren of om een schadevergoeding te eisen.
 4. De waarborg is deze van de fabrikant. Al de producten zijn 2 jaar gewaarborgd. Tijdens de garantieperiode zullen de defecte goederen
  omgeruild worden tegen nieuwe of herstelde stukken.
 5. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de goederen aan de koper of diens aangestelde dan wel, bij
  gebreke daaraan, op het door de koper aangeduide leveringsadres.
 6. Wijzigingen na bestelling door de koper gevraagd, dienen ook schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend door de koper en de verkoper, met vermelding van eventuele wijziging in prijs, leveringstermijn en ander voorwaarden.
 7. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot aan de volledige betaling van de factuur. De koper verbindt er zich toe de goederen tot
  aan de volledige betaling in natura onder zich te houden en deze op geen enkele wijze onroerend te laten worden door bestemming of incorporatie, noch deze te vermengen met andere onroerende goederen.
 8. In geval van laattijdige betaling, machtigt de koper bij deze onherroepelijk de verkoper om de goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een conventioneel bedongen dwangsom van € 50,00 per dag dat de koper hiermee in gebreke blijft.
 9. Klachten met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken van de geleverde goederen, dienen binnen de vijf dagen na levering bij omstandig
  aangetekend schrijven meegedeeld te worden aan de verkoper. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen de twee maanden na ontdekking ervan, op dezelfde wijze gemeld te worden. Eens die termijn voorbij, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard werden.
 10. De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welke andere vorm van liquidatie van het vermogen van de koper. De verkoper heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde prestaties en goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
 11. Om rekening te houden met eventuele schommelingen van de lonen en de daarbij horende sociale lasten, alsmede van de basisprijzen
  van zekere materialen, die zich in de loop van opdracht voordoen, wordt het bedrag van de onderscheidene betalingen aangepast volgens
  het Typebestek 101 van 1987 (art. 13§2a Wet van het Typebestek).
 12. Annulatie van de bestelling of verbreking van het contract door de koper is niet mogelijk tenzij mits schriftelijk akkoord van de verkoper. In
  dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd van 10% van de offerteprijs met een minimum van 125 euro.
 13. Alle overeenkomsten, met inbegrip van de algemene voorwaarden, worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen van welke
  aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, behoren tot de
  uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.
 14. Uw persoonsgegevens worden door Maes H.S. cvba verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die
  wij met u hebben als gevolg van uw opdracht. Via info@maessecurity.be of een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op maessecurity.be of kan u via brief bij ons opvragen.